Orkestrası olmayan belediye orkestra müdürlüğü kurdu

Ümraniye Belediyesi’nin 2022 yılı Sayıştay denetimi raporunda bir dizi usulsüzlük tespit edildi. Raporda yer alan “Doğrudan Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Personele İlişkin Olarak Belediye Şirketine Hakedişlerin Eksik Ödenmesi” başlıklı bulguda dikkat çeken verileri gözler önüne serdi.

VERGİ BORÇLARINA KARŞILIK ARSA DEVRİ YAPILDI

Raporda doğrudan hizmet alımı kapsamında çalıştırılan şirket işçileri için belediye şirketine hak edişlerin eksik ödenmesi sonucunda doğan vergi borçları nedeniyle söz konusu borçlara mahsuben arsa niteliğindeki taşınmazlarını hazineye devredildiği, sosyal güvenlik prim borçlarının ise hiç ödenmediği tespit edildi.

Bu kapsamda belediyenin 2022 başı itibariyle toplamda 66 milyon 904 bin 874 TL’lik vergi borcu ve 212 milyon 64 bin 338 TL’lik prim borcu bulunduğu, bu vergi borçlarına karşılık 12 Ağustos 2022 tarihinde Hazine’ye 4 milyon 340 bin 766 TL değerinde arsasını devrettiği kaydedildi.

Raporda “İdare tarafından benimsenen bu yaklaşım sonucunda alacaklı kamu idarelerine ödenmesi gereken borçlar gecikmeye uğramakta ve bu gecikme dolayısıyla söz konusu borçlara gecikme zammı işlemektedir. Bu borçlar nihayetinde idare tarafından ödenmekte ve bu nedenle idare bütçesine fazladan külfet getirmektedir” tespiti yapılarak belediyeye kamu kaynaklarının daha ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması için uyarı yapıldı.

VAKIFLARA YAPILAR BİNA TAHSİSLERİ DE RAPORDA

Raporda belediye tarafından mevzuatta yeri olmamasına rağmen çeşitli dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisi yapılması da mevzuata uygun bulunmadı. Mevzuata göre belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye meclis kararı ile tahsis edebileceği hatırlatıldı.

Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına veya meslek kuruluşlarına süresi her ne olursa olsun tahsis işlemi gerçekleştiremeyeceği vurgulandı.

Bu tüzel kişiliklere ancak Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralama işlemi yapılabileceğinin altı çizilerek “Yapılan incelemede, idarenin mülkiyetindeki taşınmazlarından 5 adedinin çeşitli dernek, vakıf ve birliklere tahsis edildiği tespit edilmiştir. İdarenin mülkiyetindeki taşınmazların, dernek ve vakıflara Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralama işlemi yapılarak kullandırılması gerekmektedir” denildi.

İNŞAAT İHALELERİ İLE ARAÇ ALINDI

Raporda belediyenin gerçekleştirdiği yapım işi ihalelerinin bazılarında, kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla binek araç temin edilmesi şartının yer aldığı ve bu yöntemin bir araç temin etme yöntemi olarak kullanıldığı belirlendi.2022 yılında yapılan veya yapımı devam eden toplamda 19 adet yapım işinde, iş süresince yüklenicilerden kontrol aracı olarak toplamda 67 adet binek araç temin edildiği kaydedildi.

Raporda “ Binek araçlar için ihale dokümanlarına model yılı, kilometre sınırı, renk, yakıt vs. gibi özellikler ihale şartı olarak eklenmiştir. Yapım işi ihale dokümanlarına araç temini ile ilgili düzenlemeler eklenerek araç ihtiyacının karşılanması yöntemine son verilerek, işin doğrudan yerine getirilmesi için gerekli olmayan unsurlarla ilgili düzenlemelerin yapılmaması gerekmektedir” denildi.

İHALESİZ ALIMLAR DENETİME TAKILDI

Belediyenin ihale yapmadan Kamu İhale Kanunu’nun “İstisna” maddesini işleterek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda malzemesi aldığı belirlendi. Rapora göre İstanbul Anadolu Tarım Kredi Kooperatifi’nden 3 kez toplam 2 milyon 507 bir 621 liralık gıda malzemesi alındı. Sayıştay alımların açık ihale usulü ile yapılması için uyarıda bulundu.

Belediyenin yıl içerisinde temel ihale usulleri ile gerçekleştirilmesi gereken bazı mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yöntemiyle kısımlara bölerek gerçekleştirmesi de mevzuata aykırı bulundu. Yıl boyunca süreklilik arz eden çay, yazıcı, toner gibi alımların ihale yerine doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği tespit edildi. Belediyenin; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli

kullanılmasını sağlamak için tek seferde yapabileceği aynı nitelikteki mal ve hizmet alımlarını doğrudan temin yerine ihale yoluyla gerçekleştirmesi gerektiği vurgulandı.

LOKUM ALIMI “İVEDİ” İHTİYAÇ OLMUŞ

Raporda hediyelik lokum alımı, kablo alımı, kaşe alımı gibi bazı alımların, ivedi veya zorunlu giderlerden olmadığı halde, avans şeklinde ödeme ile yapıldığı ve bu alımlarda ihale mevzuatı hükümlerine uyulmadığı tespit edildi. Ayrıca belediyeye ait olan 122 bilboard ve 137 adet raketin ihale yapılmaksızın meclis tarafından karara bağlanan ücret tarifesinde yer alan bedeller karşılığında kullandırıldığı ve bu kullanım ile tahakkuk eden ilan ve reklam vergilerinin tahsilatlarının yapılmadığı belirlendi.

ORKESTA YOK AMA MÜDÜRÜ VAR

Belediyenin fiilen görülmeyen hizmetlere ilişkin olarak Orkestra Müdürlüğü ismiyle birim müdürlüğü oluşturulduğu, söz konusu kadronun hizmet gereklerine uygun olarak belirlenmediği ve herhangi bir hizmet icra etmeyerek atıl durumda bulunduğu belirlendi.

Raporda “Müdürlük bünyesinde çalışan birim müdürü haricinde personel olmadığı, fiilen herhangi bir görev icra edilmediği, müdürlüğe herhangi bir ödenek veya bütçe tahsis edilmediği, maaş ödemesinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinden yapıldığı, yıl içerisinde müdürlükte herhangi bir iş ve işlem yapılmadığı ve atıl durumda bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

Belediye savunmasında  kültürel ve sosyal faaliyetlerine katkıda bulunabilmesi ve idarenin mehteran ekibinin yapacağı gösterilere dair iş ve işlemler için Orkestra Müdürlüğü’nün kurulduğunu belirtti. Sayıştay müfettişleri, fiili durumda yıl içerisinde müdürlükte herhangi bir iş ve işlem yapılmadığını belirledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx